A. DEN DEKKER & ZN.
Terug naar het overzicht

Voorgenomen beleidsbesluit

Drukregistratievoorziening op spuitmachines; 2019 een overgangsjaar

Emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater is een speerpunt van alle stakeholders in het buitengebied om te kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Om de spuitdrift van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren zijn in het Activiteitenbesluit Milieubeheer eisen opgenomen voor de driftreductie, waaraan veldspuitapparatuur (neerwaarts spuiten) en een axiaal- of dwarsstroomspuit (op- en zijwaarts spuiten) moeten voldoen. Uitgangspunt van de regelgeving is dat de ondernemer bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan aantonen dat wordt voldaan aan de gestelde eisen voor driftreductie. Het Activiteitenbesluit stelt daarom de drukregistratievoorziening verplicht vanaf 1 januari 2019. Recent zijn de technische eisen voor de drukregistratievoorziening, die in de Activiteitenregeling Milieubeheer worden opgenomen, vastgesteld. In de afgelopen maanden hebben de agrisectoren met o.a. de betreffende ministeries bestuurlijk vervolgafspraken gemaakt om telers alternatieven voor de drukregistratie te bieden die passen bij het ondernemerschap. Het resultaat hiervan moet nog via de wettelijke route worden bekrachtigd, maar zal naar verwachting onderstaande elementen omvatten:

Veldspuiten:

 • Conventionele veldspuit
  • spuitdoppen die bij < 2 bar vermeld zijn op de DRD lijst => niet toegestaan
  • spuitdoppen die bij 2 tot 3 bar vermeld zijn op de DRD lijst => drukregistratievoorziening
  • spuitdoppen bij ≥ 3 bar vermeld zijn op de DRD lijst => geen drukregistratievoorziening
 • Veldspuit met aanvullende drift reducerende voorzieningen
  • spuitdoppen die bij < 2 bar vermeld zijn op de DRD lijst => niet toegestaan
  • spuitdoppen die bij ≥ 2 bar vermeld zijn op de DRD lijst => geen drukregistratievoorziening
 • Veldspuit met luchtvloeistofmengdoppen => drukregistratievoorziening
 • Bij verdubbeling teelvrije zone, zowel bij 75 als 90% driftreductie => geen drukregistratie

Boomgaardspuiten:

 • Bij het op- en zijwaarts spuiten van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten met een axiaal- of dwarsstroomspuit is een drukregistratievoorziening verplicht als spuitdoppen gebruikt worden die bij een spuitdruk van minder dan 5 bar voldoende driftreducerend zijn.

Rijenspuiten, ed.:

 • De verplichting van drukregistratie is alleen van toepassing op (volle)veldspuitapparatuur

Invoering drukregistratievoorziening

2019 zal een overgangsjaar worden, dus bevoegd gezag (NVWA en waterschappen) zal niet handhaven, wel zal intensief worden ingezet op communicatie alsook op het formuleren van een handhavingsprotocol.

SKL keuring

In de Activitieitenregling is opgenomen dat de drukregistratievoorziening moet worden gekeurd tijdens de SKL keuring. SKL gaat aan de hand van de eisen een keuringsprotocol vaststellen. Dit zal worden opgenomen in de bestaande werkvoorschriften voor de keuring van veld- en boomgaardspuiten.

Hoofdlijnen akkoord

Het doel is emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de leefomgeving door de landbouw- en tuinbouwbedrijven met buiten teelten terug te dringen tot nagenoeg nul op 1 januari 2030. Hiermee wordt invulling gegeven aan het uitwerken van de “Toekomstvisie Gewasbescherming 2030”. In dit Hoofdlijnen akkoord is aandacht voor het beperken van alle emissieroutes, dus niet alleen voor spuitdrift.

CTA Image

Meer informatie?

Vul een naam in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Voer een vraag in

Wij leveren onder andere:

deutz fahr no paddinggrimmedzoprapersagleadertheyregod